REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA
SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://ulotkiprofilaktyczne.pl/.

Sprzedającym jest firma (zwana zamiennie usługodawcą): Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych (SPiDR), ul. Grochowska 45A, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000150767, Regon 639838688, NIP 782-21-84-952, adres biura: SPiDR, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod adresem e-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com lub pod numerem telefonu: (61) 855 33 81.

§ 1 Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). Wyróżniamy: klienta instytucjonalnego – np. samorządy, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, placówki oświatowe; oraz klienta detalicznego – osoba prywatna, nie reprezentująca żadnej instytucji. 
 • Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 • Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (Kupującym), z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną i elektroniczną).
 • Sklep Internetowy https://ulotkiprofilaktyczne.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ulotkiprofilaktyczne.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 • Strona – Sprzedawca i Klient (Kupujący).
 • Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem https://ulotkiprofilaktyczne.pl
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest wcześniejsze zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 • Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 • Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, o ile co innego nie zostało wyraźnie wskazane w opisie produktu.
 • Jedna transakcja handlowa może dotyczyć kilku produktów

§ 3 Składanie zamówień

 • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Z uwagi na zależność kosztów przesyłki od rodzaju i ilości sprzedawanego produktu końcowa cena jest sumą ceny produktu i ceny wysyłki określonej zgodnie z odrębnymi postanowieniami.
 • Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
 • Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni cały formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz dane do wystawienia faktury, numer telefonu i adres e-mail.
 • Sprzedawca potwierdza każde otrzymanie zamówienia oraz prawidłowość wypełnionego formularza poprzez kontakt z Kupującym. Sprzedający weryfikuje dane każdego zamówienia poprzez kontakt z Kupującym na podane przez niego dane teleadresowe. W przypadku gdy Kupujący wie, spodziewa się lub powinien się spodziewać przeszkód, które uniemożliwiają lub poważnie utrudniają potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący nie może złożyć zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego.
 • Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w formie tradycyjnej i wysłanie jej w paczce z zamówionym Towarem, na adres podany w Zamówieniu.
 • Kupujący uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 • W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe Kupującego będą użyte na potrzeby wysyłki towaru do Kupującego oraz obsługi ewentualnych reklamacji towaru. 
 • Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • W przypadku pojawienia się w Sklepie Internetowym dostępności produktu o oczywiście zawyżonej lub zaniżonej cenie Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia do zweryfikowania ceny produktu za pośrednictwem poczty e-mailowej lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z powołaniem się na działanie pod wpływem błędu z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską lub usterkę techniczną w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia bez weryfikacji takiej ceny.
 • Osobom fizycznym oraz podmiotom nie będącymi jednostkami oświatowymi nie sprzedajemy materiałów objętych patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 • Liczba zamówionych materiałów nie może być mniejsza niż:
  a) 25 sztuk – ulotki, karty pracy, broszury
  b) 1 sztuka – plakaty, scenariusze zajęć, audycje edukacyjne, zawieszki odblaskowe, książki, gadżety.
 • Do jednego scenariusza zajęć należy dokupić minimum 25 szt. kart pracy przygotowanych do realizacji scenariusza. W przypadku, gdy do scenariusza jest przygotowanych więcej niż jedna karta pracy, należy kupić komplet kart pracy, z czego każdy rodzaj musi zostać zakupiony nie mniej niż w liczbie 25 sztuk. 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.
 • Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość
  odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. 
 • Sprzedawca informuje na stronie internetowej Sklepu o przedsiębiorstwach przewozowych, z którymi współpracuje, kosztach nadania paczki oraz o szacowanym terminie doręczenia przesyłki.
 • Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

 

§ 5 Płatności

 • Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę).
 • Za zamówione Towary należy zapłacić przelewem zwykłym/internetowym lub za tzw. pobraniem.
 • Klient instytucjonalny otrzymuje paczkę z dołączoną fakturą. Przelew należy zrealizować po otrzymaniu paczki z materiałami i fakturą. Termin płatności faktury – do 14 dni.
 • Klient detaliczny za zamówiony towar płaci za tzw. “pobraniem” u kuriera. 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 • Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zamówionego materiału. Kupujący odstępując od umowy sprzedaży zobowiązuje się do zwrotu zamówionych materiałów do sprzedawcy na własny koszt. Zamówiony towar nie może być uszkodzony. Do paczki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu umowy zawartej na odległość oraz dowód zakupu.
 • Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach umów dotyczących:
  • produktów o właściwościach określonych przez Konsumenta (zamówienia indywidualne) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Przez takie świadczenia, Sprzedający i Klient rozumieją także wykonane dla Klienta, według jego zlecenia produkty (produkty specjalnie przygotowane na życzenie Klienta). Powyższe nie ogranicza Klienta w prawie do dochodzenia roszczeń wynikających z wadliwości dostarczonego produktu.
 • W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy.
 • Sprzedający zwróci Kupującemu pieniądze za dokonany zakup niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym dotrze do niego skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument zobowiązany jest do poniesienia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

§ 7 Procedura reklamacji

 • Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres sklepu wraz z reklamowanym towarem.
 • Reklamowany towar w takim przypadku należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres Sklepu. Produkt można odesłać na koszt Sprzedającego na jego adres po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu usterki i uzgodnieniu szczegółów zwrotu.
 • Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. W przypadku naprawy lub wymiany towaru na nowy, termin ten może się wydłużyć o czas potrzebny na
  przesłanie produktu do producenta oraz odesłanie go do Sklepu, a następnie dostarczenie Klientowi.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie i jedynie w celu realizacji umowy.

§ 9 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
 • Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby pozwanego według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
  Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży.
 • Data opublikowania Regulaminu: 01.10.2021
 • Daty zmian Regulaminu: 01.10.2021

Wysyłka, dostępność i płatności.

 • Zasady wysyłki
  • Towar zakupiony w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem: https://ulotkiprofilaktyczne.pl jest wysyłany za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich.
  • Kupujący korzystający z usług firmy dostawy oświadcza, że zapoznał się z aktualnym cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej https://ulotkiprofilaktyczne.pl/dostawa/
  • Niniejszy Regulamin nie uchybia żadnym prawom przysługującym konsumentom, w razie sprzeczności jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
  • Kupujący oświadcza, iż zakres prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa nie obejmuje prowadzenia działalności polegającej na przewożeniu towarów.
  • Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. Dopuszcza się wysyłkę poza terenem Polski po uprzednim ustaleniu z Kupującym sposobu, terminu i kosztów przesyłki towaru.
 • Koszty wysyłki.

Sklep internetowy pobiera opłatę obejmująca koszt wysyłki w wysokości zgodnej z informacją na karcie produktu . Firma zastrzega możliwość aktualizacji opłaty za przesyłkę naliczanej automatycznie przez sklep internetowy – w przypadku paczek gabarytowych (dużych objętościowo lub wagowo), w sytuacji gdy na życzenie klienta w wyniku ustalenia z klientem, towar zostanie wysłany większą liczbą przesyłek lub w różnych terminach co automatycznie, w sposób niezależny od Sprzedającego zwiększa cenę transportu.

Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynie dla której musi ulec zmiana opłaty za przewóz. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy jeśli nowo określona stawka za przewóz jest wyższa niż pierwotnie naliczona i nie wyraża zgody na poniesienie wyższych kosztów przesyłki.

 • Sposób pakowania

  Każdy towar który opuszcza magazyn jest starannie zabezpieczony, tak by zminimalizować ryzyko uszkodzenia. W chwili dostawy towaru prosimy dokładnie sprawdzić paczkę przy kurierze i w razie ewentualnych uszkodzeń spisać protokół wymagany przez firmę kurierską do złożenia reklamacji.

 • Czas realizacji dostawy

  • Dla towarów dostępnych w magazynie – do 5 dni roboczych,
  • Dla towarów na zamówienie – termin ustalany indywidualnie

 • Zmiany terminu realizacji dostawy, z przyczyn za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, będą się zawsze odbywały za porozumieniem z Kupującym, z możliwością odstąpienia przez Kupującego od umowy w przypadku zmiany tego terminu na jego niekorzyść.
 • Dostępność towarów

  Nasza firma dysponuje dużą ilością towarów na stanie magazynowym, a więc produkty są dostępne „od ręki”. W przypadku niektórych produktów, zgodnie z informacją podaną na stronie produktu, czas realizacji zamówienia może być dłuższy. O dostępność towaru proszę pytać pod adresem mailowym: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com bądź pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej.

  Wysyłanie towaru odbywa się od poniedziałku do piątku.
  Kurier dostarcza przesyłkę następnego dnia roboczego od dnia nadania paczki z zastrzeżeniem zmiany terminu dostawy przez kuriera, w oparciu o regulamin świadczenia usług kurierskich, o którym mowa wyżej.
  W przypadku nieobecności klienta podczas dostarczenia przesyłki kurier zostawia awizo lub kontaktuje się z Kupującym celem umówienia się na ponowne dostarczenie paczki.