Dodaj do koszyka
Standardy pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Kompendium wiedzy – książka z płytą CD

Standardy pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Kompendium wiedzy – książka z płytą CD

Opis: Książka Standardy pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Kompendium wiedzy  opisuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez organy administracji rządowej i terytorialnej. Opisuje m.in. jak przeprowadzić procedurę niebieskiej karty (dla dziecka lub osoby dorosłej), jak stworzyć grupę roboczą, jakie zasady stosować przy spotkaniu z ofiarą lub sprawcą przemocy. Do książki jest dołączona płyta CD z gotowymi wzorami dokumentów i formularzy. 

Autorka książki Standardy pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Kompendium wiedzy

Autorką książki jest mgr Mariola Gosławska, która ma na koncie 32-letni staż w policji, ostatnio na stanowisku Naczelnika Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Od 2008 roku związana z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

STANDARDY PRACY ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH – KOMPENDIUM WIEDZY

Spis treści:
I. DEFINICJE
1. Przemoc w rodzinie
2. Rodzaje i formy przemocy
II. PRZEPISY PRAWNE
1. Ściganie sprawców przestępstw przeciwko osobom najbliższym
2. Przepisy prawne nakładające obowiązek reagowania
3. Funkcjonariusz publiczny
4. Przepisy prawne dotyczące bezpłatnej pomocy
III. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE REALIZOWANE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
IV. PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY
V. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
VI. GRUPY ROBOCZE
1. Wyznaczenie koordynatora/przewodniczącego
2. Zaproszenie członków grupy roboczej na posiedzenie
3. Czynności podejmowane przed pierwszym posiedzeniem
4. Czynności podejmowane w trakcie posiedzenia grupy roboczej
5. Pierwsze posiedzenie – potkanie bez udziału osoby/rodziny
6. Zasady i metody wspólnej pracy zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych
VII. NIEBIESKA KART A – WSZCZĘCIE PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY
VIII. NIEBIESKA KARTA B
IX. NIEBIESKA KARTA C – SPOTKANIE Z OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY
1. Indywidualny plan pomocy rodzinie
2. Kolejne posiedzenie grupy roboczej
3. Czynności podejmowane przez koordynatora/przewodniczącego pomiędzy posiedzeniami
X. NIEBIESKA KARTA D – SPOTKANIE Z OSOBĄ STOSUJĄCĄ PRZEMOC
1. Zasady kontaktu z osobą stosującą przemoc
2. Zadania członków zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej wobec osoby stosującej przemoc
3. Czynności podejmowane w przypadku niestawiennictwa osób
4. Bierna postawa osoby doznającej przemocy i osoby stosującej przemoc
5. Standardy pracy zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych
XI. DZIECKO W PROCEDURZE NIEBIESKIEJ KARTY
1. Dziecko jako osoba doznająca przemocy
2. Dziecko jako osoba stosującą przemoc
3. Dziecko jako świadek przemocy
XII. ZAKOŃCZENIE PROCEDURY „NIEBIESKIEJ KARTY”
1. Przesłanki
2. Czynności towarzyszące zakończeniu procedury Niebieska Karta
3. Działania wspierające po zakończeniu procedury Niebieskie Karty
XIII. NADZÓR, MONITOROWANIE I EWALUACJA
1. Ochrona danych osobowych
2. Nadzór
3. Monitorowanie standardów
4. Ewaluacja standardów
XIV. ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH SŁUŻB W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY
1. Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
2. Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Przedstawiciel ochrony zdrowia
4. Przedstawiciel oświaty
5. Funkcjonariusz Policji
6. Prokurator
7. Kurator sądowy
8. Podstawowe standardy pracy instytucji pomocowych
XV. LITERATURA PRZEDMIOTU

JAK WYKORZYSTAĆ? Standardy pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Kompendium wiedzy przekazać ośrodkom pomocy społecznej, policjantom, psychologom, nauczycielom, pracownikom socjalnym. Książka w pomocny sposób systematyzuję wiedzę przydatną w pracy, zawiera zestaw gotowych arkuszy i dokumentów.

FORMAT: A5 (104 strony)

CENA: 24,99 PLN brutto (szt.)

Dla kogo? Dorośli